2024. gada 19. jūlijs
Vārda dienas: Jautrīte, Kamila, Digna

SEKO MUMS

Diakonijas kalpotāju litānija

(māc. Kenneth Korby 1958, rev. 2005)

Visi: Kungs, apžēlojies; Kristu apžēlojies; Kungs, apžēlojies.

Liturgs: Dievs, mīļais Tēvs debesīs.

Draudze: Dod mums drosmi Tev uzticēties, jo esam Tavi bērni.

L: Kungs Jēzu, mīļais Pestītāj un Brāli, kas ar prieku kļuvi par mūsu kalpu,

D: Vadi mūs tā, ka ar prieku kalpojam tiem, kam pietrūkst.

L: Svētais Gars, dzīvības devējs,

D: Uzturi mūsu dzīvību un drosmi Kristū.

L: Svētā Trīsvienība, mūsu pestīšanas noslēpums,

D: Vieno mūsu sirdis, lai varam slavēt Tavu vārdu.

L: Tēvs, kura vārdu nes visa Tava ģimene kā debesīs, tā virs zemes,

D: Palīdzi mums pateikties par draudzību un pieņemt sev līdzās esošos kā Tavas žēlastības dāvanas;

Dari mūs par labiem ceļabiedriem tiem, kas vēl neprot dzīvot sadraudzībā ar Tevi;

Piepildi ar savām žēlastības dāvanām tos, kas neviena nepamanīti nesavtīgi kalpo Tev un saviem līdzcilvēkiem.

L: Jēzu, mūsu Glābēj un Augstais Priesteri:

D: Palīdzi mums pacietīgi panest ievainojumus, ko gūstam, sludinot Tava Krusta mieru;

Dod mums izturību un spēku liecināt par Tavu uzvaru.

Uzturi mūs lūgšanas garā, lai mēs nemitīgi pienesam savus tuvākos Tavas žēlastības priekšā.

L: Jēzu, grēcinieku draugs un izstumto aizstāvi,

D: Apgaismo mūsu acis, lai mēs redzētu Tevi tajos, kas cieš trūkumu.

L: Svētais Gars, grēcinieku šķīstītāj, kas ļauj mums tuvoties Tavam svētumam,

D: Dod mums Kristus prātu, lai mēs nepaaugstinātos savā sirdsprātā un vienlīdz arī apzinātos to godu, kurā mūs esi iecēlis, lai neticībā nenoraidām paši sevi, saukdami par nešķīstu to, ko Tu esi nosaucis par šķīstu.

L: Svētais gars, Dieva uguns, kas nāk no debesīm, kas piepildi Savu Baznīcu,

D: Liec mums no visas sirds iedegties mīlestībā uz Tevi, Kungs Dievs, un savu tuvāko.

L: Svētais Gars, patiesības atgādinātāj,

D: Palīdzi mums, kad mācām citus:

Lai mēs ar prieku pieņemtu un panestu tos, kas Tevi vēl nav atzinuši;

Lai varētu bez iedomības dalīties savā gudrībā uz atziņā par Tevi;

Liec arī mums ilgoties pieaugt gudrībā, kas sakņojas Tevī;

Apveltī mūs ar pacietību un spēju atklāt citiem Tavu patiesību.


L: Žēlsirdīgais Tēvs, līdzcietīgais Dēls, Svētais gars, kas mierini un dod drosmi,

D: Piemini savā žēlastībā slimniekus un mirstošos, cietējus un vajātos, bailīgos un nelaimīgos, vientuļos un izmisušos; Savā mīlestībā dod katram, kas trūkumā un stiprini uzticībā uz Tevi.

 L: Taisnīgais Dēls,

D: Nostājies apspiesto pusē, sargā mūsu jauniešu šķīstību, atgriez grēciniekus uz Tava ceļa, piecel kritušos un izmaini visas sirdis, lai tās varētu saņemt Tavu taisnīgo tiesu.

L: Mūsu pestīšanas Avots un Piepildījums,

D: Pievērs sev tos, kas Tevi nicina, modini ticībā snaudošos, apgaismo tos, kas negrib Tevi ieraudzīt, stiprini tos, kas kavējas Tev uzticēties, vadi tos, kas Tevi meklē.

L: Mēs ticam ,ka Tu Dievs esi radījis mūs un visu pasauli:

D: Radītāj, māci mums raudzīties uz sevi un savām spējām kā Tavām dāvanām, lai mēs uzticamies Tavām rūpēm, lai mūs nesaista skaudība un greizsirdība, lai mēs savos tuvākos redzētu Tevi un tāpēc kalpotu ar prieku. Tev, dāsnais Tēvs, mēs pateicamies, Tevi godinām un slavējam.

L: Mēs apliecinām, ka Tu, Jēzus Kristu, esi mūsu Kungs:

D: Žēlsirdīgais Kungs, ar savu krustu iznīcini mūsos visas ļaunās vēlmes un neticību; ar savu nevainojamo taisnīgumu dari mūs sev līdzīgākus, lai mēs vienmēr piederētu Tev, mūsu Dievam un Kungam;

Ar savu godības pilno augšāmcelšanos, piecel mūs no mirušiem mūžīgai dzīvībai kopā ar Tevi.

L: Mēs ticam uz Tevi, Svētais Gars, Kungs un atdzīvinātāj,

D: Svētais Gars, Dievs Radītāj, piecel mūs, dod atziņu, ka Tava piedošana ir jauna ik rītu, savieno mūs savā svēto kopībā, apgaismo mūsu acis, lai mēs redzētu svētos Tavā draudzē, liec mums arvien cerēt uz augšāmcelšanos no mirušiem.


L: Svētais Dievs, kas esi devis mums Savus Rakstus, no kā mācīties,

D: Runā uz mums, mēs klausāmies;

Stiprini mūs mūsu vajadzībās.


L: Svētais Dievs, kas mūs veldzē un vieno ar Kristus Miesu un Asinīm.

D: Tiešām dari mūs par Kristus miesu un mīlestības un prieka nesējiem pasaulē, līdz mēs Tevi varēsim pielūgt garā un patiesībā mūžīgi.

Visi: Āmen.


 
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »