2024. gada 21. jūnijs
Vārda dienas: Emīls, Egita, Monvids

SEKO MUMSTiek pētīta reliģisko institūciju drošība Latvijā

2023. gada pavasarī Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs uzsākta pētnieciskā darbība starptautiskā projekta "Participatory approaches to protecting places of worship" (PARTES) ietvaros, lai sagatavotu ziņojumus par situāciju reliģisko institūciju drošības jomā, identificējot un analizējot plānotos un faktiski veiktos naida noziegumus, teroristiskus uzbrukumus un cita veida apdraudējumus Eiropas dievnamiem, reliģisko kopienu centriem, kā arī tīmekļa vietnēm pēdējo 10 gadu laikā. 

Projekts PARTES tiek īstenots no 2023. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim un tiek finansēts no Eiropas Savienības (ES) Iekšējā drošības fonda līdzekļiem. Projektu koordinē Austrijas starptautiskās politikas institūts (Österreichisches Institut für Internationale Politik), tā partnerorganizācija Latvijā ir nodibinājums “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”.

Sekmīgākai reliģisko kopienu aizsardzībai nepieciešams izstrādāt visaptverošu prevencijas sistēmu, kas ir balstīta uz pierādījumiem, paredz iekļaujošu pieeju un iesaistīto pušu līdzdalību. Lai cīņa pret reliģisko institūciju drošības apdraudējumiem būtu efektīva, nepieciešams izprast vardarbīgā ekstrēmisma fenomenu un tā konkrētās izpausmes attiecībā uz uzbrukumu mērķiem, iesaistīt reliģiskās kopienas attiecīgās politikas izstrādē un ieviešanā, un izglītot plašāku sabiedrību par ekstrēmisma toksisko retoriku, kā arī par dažādu reliģiju iezīmēm un izpausmēm. 

Projekta īstenošanas gaitā tiks stiprināta starpinstitucionālā sadarbība, izvērtēti pašreizējie sadarbības modeļi un drošības pasākumi Eiropas līmenī, izstrādāti rīcības plāni proaktīvu preventīvo darbību īstenošanai, rīkotas apmācības un semināri, veicināta iedzīvotāju informētība par draudiem, kas saistīti ar ekstrēmistisku organizāciju darbību, un taktiku, kas tiek izmantota uzbrukumiem reliģiskām institūcijām.

Projekta mērķi un uzdevumi:

kartēt apdraudējumus (tai skaitā kiberdraudus) reliģiskajām kopienām un institūcijām;
izvērtēt un apkopot līdzšinējo pieredzi, identificējot reliģisko kopienu neaizsargātības faktorus, pašreizējo situāciju attiecībā uz drošības pasākumiem, kā arī informēt par labāko praksi, īstenojot drošības pasākumus Eiropas mērogā;
izveidot sadarbības un komunikācijas struktūras un kanālus starp reliģiskajām kopienām un vietējām iestādēm;
izstrādāt proaktīvus un preventīvus drošības pasākumus; 
veicināt plašāku iedzīvotāju informētību par ekstrēmistu organizāciju draudiem un stratēģijām, kas vērstas pret dievnamiem, un iesaistīt viņus preventīvo stratēģiju izstrādē.


Plašāka informācija par projektu ir tīmekļa vietnē www.partes-project.eu
Saziņa ar projekta PARTES īstenotājiem Latvijā: Inese Bulava, inese.bulava[at]diakonija.lv 


Projektu finansē Eiropas Savienība. Paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora(-u) uzskati un viedokļi, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības uzskatus un viedokļus. Par tiem nav atbildīga ne Eiropas Savienība, ne finanšu granta piešķīrēja iestāde.

 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »