2024. gada 18. jūlijs
Vārda dienas: Rozālija, Roze

SEKO MUMS

Diakonijas centrā var saņemt praktisku palīdzību bez maksas

Detalizētu informāciju lūdzu skatīt SADAĻĀ Diakonijas centrs - Praktiskā palīdzība  


Atrast savu draudzi - atrast savas garīgās mājas

Kā atrast draudzi?
Baznīcas locekli cilvēks kļūst caur Kristībām, bet par draudzes locekli - caur Iesvētībām. Draudzes locekļiem ir visas tiesības un iespējas, ko var iegūt Baznīcā, proti, laulāties, kristīt savus bērnus, baudīt Sv. Vakarēdiena Sakramentu, saņemtu Absolūciju (grēksūdzi un grēku piedošanu) un saņemt kristīgu izvadīšanu.
Ja vēlaties atrast savu draudzi, jūs varat vērsties pie savai dzīves vietai tuvākās  draudzes mācītāja vai draudzes darbiniekiem un painteresēties par iespējām iestāties draudzē. Uzziniet, vai draudzē notiek Alfa kurss, kā arī kad notiek Iesvētes mācība.

Kristības
Kristības Sakraments ir pirmā saikne ar Dievu, lai cilvēks varētu iemantot mūžīgo dzīvību pēc šīs dzīves. Caur Kristībām cilvēks kļūst par kristieti. Daudzi Latvijā, tāpat kā citās tradicionāli kristīgās tautās, ir kristīti bērnībā. Tas nodrošina pašu nepieciešamāko pamatu, uz kura Kristus aicina celt savu garīgo dzīvi, bez kuras nav iespējams iegūt nemirstību: „Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.” (Mk. 16:16).

Alfa kurss
Lai iepazītos ar Kristietības un arī luterāņu ticības pamatnostādnēm, vairākās draudzēs notiek t.s. Alfa kurss. Tas domāts interesentiem, kuri vēl nav uzdrošinājušies ieiet draudzes dzīvē, vēl atrodas garīgu meklējumu stadijā vai arī kādreiz jau bijuši uzņemti draudzē, taču dzīva saikne ar Dievu viņiem nav izveidojusies.
Alfa kurss notiek baznīcā vai draudzes ēkā, saviesīgā atmosfērā pie tējas un kafijas vai arī vakariņojot. Katrai tikšanās reizei tiek izvēlēta kāda kristīgai ticībai būtiska tēma. Alfa kurss cilvēkam palīdz saskatīt gan dzīves, gan ticības jēgu katram personīgi. Šis kurss nereti ir kā ievada kurss pirms Iesvētes apmācības.

Iesvētes mācība
Iesvētes mācības notiek visās LELB draudzēs. Iesvētes apmācībā cilvēki tiek iepazīstināti ar Kristīgās ticības saturu, luterisko mācību, LELB uzbūvi un draudzes dzīvi. Pavisam šajā kursā ir vismaz 14 mācību stundas.
Iesvētes kursa pabeigšana ir obligāta, lai kļūtu par LELB draudzes locekli. Pēc sekmīga kursa pabeigšanas notiek pašas Iesvētības draudzes svētdienas dievkalpojumā. Tā ir svinīga uzņemšana draudzē un pirmā Sv. Vakarēdiena Sakramenta baudīšana.
 

Garīgā padomdošana


Garīgā padomdošana ir būtisks Baznīcas darbības un mācītāju kalpošanas aspekts. Tā ir palīdzība cilvēkam viņa garīgās dzīves izaicinājumos. Lūgt mācītājam padomu drīkst ikviens cilvēks – gan draudžu locekļi, gan ļaudis, kuri baznīcu ikdienā neapmeklē. Attiecībā uz garīgo padomdošanu mācītājs nešķiro ticīgos un neticīgos – svarīga ir cilvēka vēlēšanās runāt ar garīdznieku un gūt atbildes, sakņotas kristīgo vērtību tradīcijās.

Ja cilvēks ir piederīgs draudzei, viņš regulāri apmeklē baznīcu, izprot mācītāja teikto un sludināto kristīgo vēsti pielieto savā ikdienas dzīvē. Tomēr draudzes mācītāja uzdevums ir palīdzēt cilvēkam dzīves mezglu punktos, brīžos, kad cilvēks viens pats neredz savas garīgās dzīves tālāku attīstību. Nonākot kādā garīgas problemātikas sastrēgumpunktā, ikviens draudzes loceklis var doties pie garīdznieka, lai grūtībām lūkotu tikt pāri kopīgiem spēkiem.

Garīgo padomdošanu reizēm mēdz salīdzināt ar sava veida psihoterapiju, un nereti psihoterapijas veidu klasifikatoros (īpaši Rietumos) tā tiek iekļauta kā patstāvīga psihoterapijas nozare. Taču garīgā padomdošana noteikti nav psihoterapija tās tradicionālajā izpratnē, jo psihoterapijai ir visai atšķirīgs darbības lauks un līdz ar to arī uzstādītie mērķi.

Raugoties no tradicionālā uzstādījuma par cilvēka trim būtības aspektiem, proti, garu, dvēseli un miesu, var teikt, ka psihoterapijas darbības joma pamatā ir dažāda dziļuma dvēseliski, emocionālas dabas jautājumi, turpretim garīgajā padomdošanā runa primāri ir par garīgo dzīvi. Psihoterapija palīdz cilvēkam atbildēt uz tādiem jautājumiem kā, piemēram, kāpēc es jūtos tā, kā es jūtos? Ko man darīt, lai mana dzīve mainītos u.tml.? Savukārt garīgajā padomdošanā aktuālie jautājumi ir krietni savādāki. Piemēram, ko Dievs grib lai es daru? Un kā es, sekojot Dieva gribai, varu to izdarīt? Par savas dzīves uzdevumu atzīstot Dieva gribas piepildīšanu, cilvēks nav brīvs savā izvēlē un tai sekojošā darbībā. Tālab garīgā padomdošana runā par cilvēku kā par garīgu būtni, kuras galvenais uzdevums ir veidot pilnvērtīgas attiecības ar Dievu.

Kā es varu saņemt garīgo padomdošanu?
  • Apmeklējot svētdienas dievkalpojumu un uzrunājot mācītāju.
  • Piezvanot draudzes mācītājam un norunājot konkrētu tikšanās laiku.
  • Dodoties uz baznīcas kanceleju mācītāja norādītajos pieņemšanas laikos.
  • Veicot saraksti ar mācītāju elektroniskā formā, ar e–pasta vai sociālo mediju (Draugiem.lv, Facebook) starpniecību.

Kā atrast mācītāju, ja regulāri neapmeklēju baznīcu un neesmu nevienas konkrētas draudzes loceklis?
  • Doties uz dzīvesvietai tuvāko baznīcu, noskaidrojot kancelejā, kādi ir šīs baznīcas draudzes mācītāja apmeklētāju pieņemšanas laiki.
  • Ja kādu apsvērumu dēļ garīgo padomdošanu nevēlaties saņemt no mācītāja savas dzīvesvietas tuvumā, varat atrast mācītāju, kurš kalpo citviet Latvijā.
Informācija par draudžu darbību, mācītājiem un to pieņemšanas laikiem atrodama arī daudzu draudžu mājaslapās.
 
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »