2020. gada 01. aprīlis
Vārda dienas: Dagnis, Dagne

SEKO MUMS

Diakonijas teorētiskais pamats, Licences Nr.DIJ-09-386-ail

Nodibinājuma „Latvijada Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs 2009.gada 8.decembrī licencencēja Rīgas Domes izglītības, Jaunatnes un sporta departamenā divas pieaugušo neformālās izglītības programmas- „Diakonijas teorētiskais pamats, 36. stundas, Licences Nr. DIJ-09-386-ail um „Tālākizglītības programma- Aprūpe mājās“, Licences Nr. DIJ-09-387-ail, 156 stundas. Programma Diakonijas darba teorētiskais pamats ir licencēta ar sekojošajiem mācību spēkiem: Gints Kronbergs- LELB, mācītājs, Virsvaldes loceklis. Liepājas Universitāte, pasniedzējs, Mg.Phil., Theol. Aiva Rozenberga- LELB, Diakonijas centrs, konsultācijas un atbalsta centra vadītāja. Realizējot programmu reģionos, tiks piesaistīti citi pasniedzēji- LELB mācītāji un sociālā un diakonijas darba speciālisti. „Tālākizglītības programma- aprūpe mājās” ir licencēta sadarbojoties ar Liepājas medicīnas koledžas pasniedzējiem un Diakonijas centra supervizori Vinetu Šplītu. Programmas saturs ir redzams LELB Diakonijas centra mājas lapas iedaļā - Tālākapmācība Apmācību formas : lekcijas, grupu darbs, praktiskās nodarbības.
11. janvāris 2010

Licencētas jaunas pieaugušo neformālās izglītības programmas

Nodibinājuma „Latvijada Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs 2009.gada 8.decembrī licencencēja Rīgas Domes izglītības, Jaunatnes un sporta departamenā divas pieaugušo neformālās izglītības programmas- „Diakonijas teorētiskais pamats, 36. stundas, Licences Nr. DIJ-09-386-ail um „Tālākizglītības programma- Aprūpe mājās“, Licences Nr. DIJ-09-387-ail, 156 stundas. Programma Diakonijas darba teorētiskais pamats ir licencēta ar sekojošajiem mācību spēkiem: Gints Kronbergs- LELB, mācītājs, Virsvaldes loceklis. Liepājas Universitāte, pasniedzējs, Mg.Phil., Theol. Aiva Rozenberga- LELB, Diakonijas centrs, konsultācijas un atbalsta centra vadītāja. Realizējot programmu reģionos, tiks piesaistīti citi pasniedzēji- LELB mācītāji un sociālā un diakonijas darba speciālisti. „Tālākizglītības programma- aprūpe mājās” ir licencēta sadarbojoties ar Liepājas medicīnas koledžas pasniedzējiem un Diakonijas centra supervizori Vinetu Šplītu. Programmas saturs ir redzams LELB Diakonijas centra mājas lapas iedaļā - Tālākapmācība- apmācīga 2010. gadā. Apmācību formas : lekcijas, grupu darbs, praktiskās nodarbības.
11. janvāris 2010

Deju rekolekcijas Kuldīgā Diakonijas centrā

Deju rekolekcijas Kuldīgas Diakonijas centrā notiks no 8. līdz 10.janvārim. Dejas rekolekcijas veidotas uz klasiskiem rekolekciju tradīcijas pamatiem, rekolekciju dienu laikā klusumā pārdomājot un apcerot Sv. Rakstu tekstus un tos konfrontējot ar savu dzīves pieredzi, kuru dalībnieki ir aicināti pārrunāt ar garīgajiem vadītājiem. Deja un kustība rekolekcijās veicina cilvēciskās būtnes garīguma un miesīguma vienotības apziņu, zīmju un simbolu veidā sekmējot cilvēka attiecības ar Dievu. Rekolekciju laikā iespējams saņemt Gandarīšanas un Izlīgšanas sakramentu. Tuvāka informācija pieejama mūsu mājas lapā: www.betanija-op.lv sadaļā „aktuāli”. Rekolekcijas vada: m.Diāna Cērmane OP un garīgo vadītāju grupa-mācītāji un māsas. Dalības maksa 10 Ls, Pieteikties līdz 5.01.10. pa telefonu 29502550 Inta
6. janvāris 2010

Mīļie prāvesti, mācītāji, evaņģēlisti un visi, kas kalpojat mūsu Baznīcā!

Es jūs sirsnīgi sveicu Ziemsvētkos ar Ziemsvētku eņģeļa vārdiem, kā tos pierakstījis Svētais Lūka 2. nodaļā: „Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis.”
23. decembris 2009

Arhibīskapa Jāņa Vanaga Vēstījums 2009.gada Ziemsvētkos

Ziemsvētku laiks ir īpašs ne tikai ar sveču gaismām un skaistajām dziesmām, bet arī ar to, ka cilvēki cits pret citu cenšas būt laipnāki, draudzīgāki un mīļāki. Ziemsvētkos esam vairāk gatavi izlīgt, nevis karot, piedot, nevis atmaksāt, nepateikt to, ko citkārt varbūt uzkliegtu, un atrast iejūtību, kādu parasti sevī nepazīstam. Dusmas, atriebe, naids šķiet neiederīgi Kristus bērna klātbūtnē. Viņa tuvumā pasaule kļūst labāka vieta, kur dzīvot. Tādēļ jau mums tā patīk Ziemsvētki, un mēs tos ar prieku gaidām. Kristus piedzima pasaulē ne tādēļ, ka cilvēki ir labas un dvēselē skaidras būtnes, kuru sabiedrībā Dieva Dēls ilgojās nokļūt. Viņa nākšanas iemesls bija Dieva dziļā vilšanās mūsos. Pravieša Maleahija vārdos dzirdam Dieva vērtējumu: „Tādēļ jau jūs esat nolādēti tā, ka viss krīt jums no rokām un iet jūsu rokās bojā, jo jūs visi vienā kopā cits pār citu Mani krāpjat!” Kā gan cilvēks var piekrāpt Dievu? Jēzus teica: “Ko jūs esat darījuši vienam no maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.” Uz pārestību atdarīt ar pārestību šķiet dabiski un taisnīgi. Uz sitienu ar sitienu. Krāpniekam atkrāpt atpakaļ, un tā bez gala. Varētu gaidīt, ka Ziemsvētkos Betlēmē jāpiedzimst nepārspējamam viltniekam un lielam atmaksātājam, kas visiem atdarītu, kā kurš pelnījis. Varbūt mums šķiet, ka tikai Dieva atmaksa spētu nest gandarījumu. Taču Dievs rīkojas citādi. “Viņš savu Dēlu nesūtīja pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” Dievs nedzenas atdarīt. Viņam rūp izglābt un dziedināt, bet dziedina mīlestība, piedošana un cerība. Cilvēks spēj piecelties, ja viņam ir cerība. Viņš meklēs ceļu atpakaļ no maldiem tad, ja zinās, ka viņam var tikt piedots. Kristus saka: „Es esmu ceļš.“ Viņā tev no jauna ir ceļš. Ja esi nomaldījies, ja esi sagādājis vilšanos Dievam un saviem tuvākajiem, tieši tādēļ Kristus pie tevis ir nācis. Tieši tādēļ Viņš ir tavs ceļš, jo viņš ir nācis nevis tiesāt, bet meklēt un glābt. Ziemsvētki ir tavs laiks, kad Dievs rīkojas nevis ar atmaksu, bet ar mīlestību un piedošanu. Tas dziedina un pasauli dara par labāku vietu, kur mums visiem dzīvot. Lai Ziemsvētki mūs iedvesmo atjaunoties līdzībā Dievam. Tas nenozīmē censties būt visuvareniem un visu zinošiem. Tas nenozīmē tiesāt ar pērkoniem un zibeņiem. Līdzināties Dievam nozīmē nest citiem to, ko Kristus ir atnesis mums. Tas nozīmē mūsu attiecībās ar cilvēkiem un saskarē ar pasauli vairāk par visu lietot dievišķi dziedinošo līdzekli – mīlestību, piedošanu un cerību, jeb, vienā vārdā – Evaņģēliju. Mūsos pašos gan tā nav. To pasaulē ienes Kristus. Mēs varam to dot tik, cik paši ticībā no Viņa saņemam. Tādēļ meklēsim kā gudrie un kā gani ceļu pie Viņa, kas Ziemsvētku naktī piedzima Betlēmes kūtī un ienesa pasaulē žēlastību un patiesību! Sirsnībā jūsu + Jānis Vanags, arhibīskaps
23. decembris 2009

Vistumšākajā naktī

Ziemas vistumšākajā naktī Paskaties sniegā, Pavēro pārslas- Cik maigi tās apkļauj zemi, Un zemei kļūst silti. Paskaties augšup Un pavēro zvaigznes, Ar kādu spožumu Tās stāsta par Kristus dzimšanu Skaties visapkārt- un redzi, Kā Dievs mīl cilvēku! Un tāpēc vistumšākajā laikā Uz Zemes nāk Dieva Dēls Ar gaismu no Mūžības.... Autore: O. Reinholde
22. decembris 2009

Diakonijas darbinieki pulcējas Jēkabpilī

14.novembrī Jēkabpils draudzes mājā notika Sēlpils iecirkņa diakonijas darbinieku seminārs, ko vadīja šī iecirkņa diakonijas darba koordinatore Inita Zarkeviča. Tajā piedalījās pārstāvji no Kristus Spēka Aizkraukles, Biržu, Daudzevas, Gostiņu, Jaunjelgavas, Jēkabpils sv.Miķeļa, Pļaviņu sv.Pētera un Sēlpils draudzēm. Uz semināru bija uzaicinātas divas lektores: LELB Diakonijas centra diakonijas darba koordinatore prāvestu iecirkņos Ineta Jaunskalže un Viesītes draudzes priekšniece Diāna Strause. Darbs centrēts uz sadraudzību Seminārs iesākās ar diakonijas darbinieku savstarpējo iepazīšanos un pieredzes apmaiņu par to, kas aktuāls katrā draudzē. Gostiņos dzīvo daudz romu tautības cilvēku, tāadēļ tika pārrunāts jautājums par viņu iesaistīšanos draudzē. Ierosinājums bija: sadarboties ar Kurzemes draudzēm, īpaši Ventspili. Pieredze rāda, ka būtiski ir savējam runāt ar savējo – iesaistīt vismaz kādu romu tautības cilvēku, lai viņš uzrunātu savējos. Romu bērni ir daudz atvērtāki, un viņu mentalitāte – citādāka. Mums ir svarīgi saprast tautu, kas dzīvo līdzās. Diakonijas darbinieces no Sēlpils uzsvēra, ka draudzes dzīvē ļoti liela nozīme var būt arī vienam cilvēkam. Viņu jauniešu darba un svētdienas skolas vadītāja ir spējusi draudzei piesaistīt daudz jaunu cilvēku. Jaunjelgavā ir uzsāktas Jaunās Derības studijas, kas apvienotas ar lūgšanām. Jēkabpilī darbojas lūgšanu un veselības vingrošanas grupas. Biržieši, būdami lauku draudzes cilvēki, praktizē pieredzi savstarpēji palīdzēt viens otram ar izaudzētajām dabas veltēm, kā arī svētkos draudzes jubilāriem un viesiem dāvināt pašu gatavotus rokdarbus. Ipaši daudzas aktivitātes notiek Aizkrauklē. Diakonijas darbinieki organizē sadraudzības vakarus ģimenēm un bērniem, lūgšanu grupas, ir uzsākta sadarbība ar sociālo centru, lai palīdzētu riska ģimenēm pilsētā, kā arī tiek veidota aprūpējamo cilvēku reģistrācija. Draudze cenšas īstenot Mārtiņa Lutera vārdus: „Mēs esam dienišķā maize viens otram”. Priecēja tas, ka ir daudzi jauni diakonijas darbinieki, kuri nesen iesaistījušies kalpošanā un vēlas iegūt zināšanas šajā jomā. Viņiem kolēģi ieteica organizēt braucienus, ekskursijas uz citām draudzēm, lai iegūtu gan pieredzi, gan arī veidotu sadraudzību. Izkanēja doma, ka tieši diakonijas darbā ir nozīmīga personiskā saderība. Ne visi ar viseim var izveidot sadarbību. Ja starp cilvēkiem ir sirds kontaksts, tad vieglāk sarunāties un arī palīdzēt.
17. novembris 2009

Valmieras bērni sacenšas galda hokejā

Biedrības ,,Kristīgā žēlsirdības centra” bērnu dienas centriņā brīvlaiks noslēdzās ar galda hokeja turnīru , notika 2009.gada noslēguma turnīra spēles ar uzvarētāju apbalvošanu un sveikšanu, kā arī atbilstoši hokejam noformētas tortes baudīšanu! Jau vairāk kā gadu piektdienas vakaros dienas centrā notiek galda hokeja treniņi Jāņa Rektiņa vadībā, šai reizē piedalījās kopskaitā 30 bērni, spēlēja 18, apbalvoja 21! Gaidām arī tevi mūsu pulkā!
10. novembris 2009

…un lapas koši sārtās..

Biedrības ,,Kristīgais žēlsirdības centrs” bērnu dienas centriņš uzsācis spraigu jaunā mācību gada cēlienu, katru darba dienu notiek dažādas nodarbības, arī fiziskās aktivitātes, kur bērni pēc stundām var pavadīt savu brīvo laiku. Brīvprātīgie darbinieki, kuri kuplā skaitā šogad piekrituši darboties ar bērniem, katrs savā nozarē ir zinošs speciālists, viņi gādā, lai bērniem netrūktu dažādu tematisko nodarbību. Nupat aizgājušā brīvlaika nedēļā mūsu centriņš bija īpaši labi apmeklēts, katru dienu šeit uzturējās vairāk kā 30 pusaudži no tuvējās apkārtnes. Tas prasa no darbiniekiem un skolotājiem īpašu izdomu un aktivitāti, lai bērnos radītu gan komandas garu, gan māju sajūtu. Katru brīvlaika dienu bija saplānots kaut kas interesants, bērni apmeklēja arī jauniešu centra ,,Vinda” pasākumus, piemēram, futbola turnīru, florbola sacensības, mālu ,,Cepli”. Ceturtdien bariņš pusaudžu ar skolotājiem devās pie sava laba drauga un labvēļa Valentīna Stakles kunga, lai palīdzētu viņam cīņā ar rudens lapām, nokritušiem koku zariem un ābeļu apdobju uzrakšanu. Katram tika savs darbiņš, pa vidu darbojas nenoguris Stakles kungs, nezinātājs nepateiks, ka viņam jau 92.gadskārta! Strādāts tika dūšīgi, bērni bija čakli, jo talkas noslēgumā bija paredzēta disenīte vakarā. Tā dzīvojam šajā laikā un vietā, ko saucam par mājām.
10. novembris 2009
<11121314151617181920>
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »